ຂໍ້ມູນການສະໝັກງານ
  • HOME
  • BLOG
  • ニュース
  • ບໍລິສັດ ASEAN FARM CO., LTD. ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດລົງທຶນຢູ່ໃນ ຂພສ ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາສະເພາະ ປາກເຊ-ຍີ່ປຸ່ນ.

ບໍລິສັດ ASEAN FARM CO., LTD. ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດລົງທຶນຢູ່ໃນ ຂພສ ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາສະເພາະ ປາກເຊ-ຍີ່ປຸ່ນ.

ບໍລິສັດ ASEAN FARM CO., LTD. (Chuo-ku, ຈາກ ໂຕກຽວ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ) ໄດ້ຕັດສິນໃຈລົງທຶນຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດນິຄົມອຸດສາຫະກໍາ

ຂະໜາດນ້ອຍຫາກາງ ປາກເຊ-ຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອຂົ້ວໝາກກາແຟ

ແລະ ປຸ່ງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກາແຟຈາກ ພູພຽງບໍລິເວນ ເພື່ອສົ່ງອອກສູ່ຕະຫຼາດຍີ່ປຸ່ນ.

ສໍາລັບເຂດພວກເຮົາ ນີ້ເປັນການຮ່ວມມືຄັ້ງທໍາອິດ ລະຫວ່າງຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດນິ

ຄົມອຸດສາຫະກໍາຂະໜາດນ້ອຍຫາກາງ ປາກເຊ-ຍີ່ປຸ່ນ.