ຂໍ້ມູນການສະໝັກງານ

ການສໍາມະນາ AOTS 5S

ວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2019, ໄດ້ມີການຈັດສໍາມະນາ AOTS 5s ຂື້ນຢູ່ທີ່ ໂຮງແຮມຈໍາປາສັກແກຣນ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ, ສປປ ລາວ.

ການຈັດສໍາມະນາຄັ້ງນີ້ໂດຍມີຈຸດປະສົ່ງ ເພື່ອຍົກລະດັບທັກສະ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາດໃຫ້ແກ່ບັນດານັກວິຊາການຄົນລາວ ຜູ້ທີ່ພວມເຮັດວຽກນໍາບັນດາບໍລິສັດ ຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດນິຄົມອຸດສາຫະກໍາສະເພາະ ປາກເຊ-ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ວິຊາຫະກິດຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ຈໍາປາສັກ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງອົງການ AOTS ແລະ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ.