ຂໍ້ມູນການສະໝັກງານ
  • HOME
  • BLOG
  • ニュース
  • ຂໍ້ຄວາມຈາກ ປະທານ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ຄົນໃໝ່

ຂໍ້ຄວາມຈາກ ປະທານ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ຄົນໃໝ່

ພວກເຮົາໄດ້ລົງຂໍ້ຄວາມຈາກທ່ານ ປອ ບຸນຍົງ ສູນທອນ ຜູ້ທີ່ເປັນປະທານ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ຄົນໃໝ່.

ກະລຸນາເຂົ້າໄປເບິ່ງໄດ້ທີ່ເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ⇒ ພາບລວມຂອງບໍລິສັດ ⇒ ຂໍ້ຄວາມຈາກຜູ້ຕ່າງໜ້າລັດຖະບານ.